Ilutaimed

Ilutaimede kasvutingimuste ja kvaliteedi parandamine erinevate biopreparaatidega

2017.a. oli ettevalmistav aasta. Eesmärk oli läbi viia katse Kanepi Aiandis, mille põhjal teha järeldusi, mis aitavad paremini planeerida järgnevaid katseid. 2017. aasta tulemused olulised tulevaste katsete väetusvariantide planeerimise seisukohalt:

1) Allgrow suurendas õisikute arvu ja puhmiku laiust ning taimede kaltsiumi ja magneesiumi sisaldust

2) Megafol suurendas taimelehtedes lämmastiku sisaldust

3) Phosfik suurendas taimelehtedes fosfori ja kaaliumi ning paljude substraadis määratud näitaja sisaldust 4) Vaadeldud variantide vahelised erinevused olid üldjuhul väikesed ja visuaalsel hindamisel ei olnud variantide vahelised erinevused märgatavad.

Innovatsioonitegevuse „Ilutaimede kasvu ja arengu parandamine biostimulantidega“ vahearuanne

Aruande koostas Leila Mainla

  1. Elluviidud tegevuste kirjeldus

KATSEMETOODIKA

2017.a. oli planeeritud ja viidi läbi katse biostimulantide mõjust suvelillede kasvule ja arengule Kanepi Aiand OÜ-s. Katses oli liikidevahelise pelargooni sort Caliente `Deep Red`. Noortaimed potistati turbasubstraati aprillis ühekaupa ja olid katkmikalal. Juunis istutati taimed ümber kolme kaupa 40l pottidesse ja viidi välja spetsiaalselt katse tarbeks rajatud peenravaibaga kaetud katsealale. Katsevariante oli 4: kontroll, Phosfik ja 2 biostimulanti (Allgrow ja Megafol). Kontrollvariandi taimi väetati ainult vastavalt aiandi väetusplaanile. Ülejäänud variante kasteti lisaks ka biostimulantidega. Igas variandis oli 15 taime. Kastmisväetamine erinevate preparaatidega viidi läbi vastavalt tootjapoolsete soovituste järgi. Biostimulantidega kasteti taimi 14-päevase intervalliga aprillist augusti lõpuni. Biostimulantide mõju taimedele hindamiseks mõõdeti: puhmiku harunemist, õisikute arvu, taimede kõrgus ja laius, võrse läbimõõt, lehtede SPAD näit, lehtede arv, substraadi temperatuur, mahuline niiskus ja elektrijuhtivus. Mõõtmisi teostati alates 22.juunist kuni septembri lõpuni 15-päevase intervalliga (kokku 7 korda). Kasvuperioodi lõpus määrati laboratoorselt taimede lehtede ja kasvusubstraadi toitainete sisaldused EMÜ Taimebiokeemia laboris.

2018.a. viidi vastavalt plaanile läbi katsed kolmes eri aiandis: Kanepi Aiand OÜ, Juhani Puukool ja Aiasõber OÜ. Kanepi Aiandis oli katses jätkuvalt liikidevaheline pelargoon ja lisaks tuli puispetuunia sort `Cabaret Lavender`. Biostimulantidest võeti vastavalt planeeritule juurde veel 2 (Radifarm ja Fylloton) ja jäeti ära Phosfik. 2018.a. katsemetoodikas muudeti veidi taimede töötlusskeemi. Katsevariante oli mõlema liigi puhul kokku 6: tavaväetamine ehk kontroll, pool tavaväetamist, Allgrow, Megafol, Radifarm ja Fylloton. Kontroll ehk tavaväetamise variant jäi samaks ehk taimi väetati vastavalt aiandi väetusplaanile. Lisaks tuli pool tavaväetamist variant, kus taimi kasteti poole lahjema tavaväetamise lahusega. Samuti said poole lahjema tavaväetamise lahuse biostimulantidega variandid. Biostimulantidega kastmine ja erinevate kasvunäitajate mõõtmine liikidevahelise pelargooni puhul oli sarnane 2017.a. metoodikale. Puispetuunial loetleti õite arv, puhmiku laius, substraadi temperatuur, mahuline niiskus ja elektrijuhtivus. Sarnaselt 2017.a. määrati kasvuperioodi lõpus substraadist ja taimede lehtedest laboratoorselt toitainete sisaldus. Juhani Puukoolis olid katses üheemakane viirpuu sort `Paul`s Scarlet` ja ploomi sort `Edinburgh` alõtša alusel. Paljasjuursed poogitud istikud potistati aprillis neutraliseeritud turbasubstraadiga pottidesse. Katsevariante oli mõlema liigi puhul 5: tavaväetamine ehk kontroll, TrianumP, Humistar, Radifarm ja RuterAA. Igas variandis oli 20 taime. Taimede kastmine veega ja tavaväetamine toimus vihmutusega. Biostimulantidega taimede kastmine viidi läbi vastavalt tootjapoolsete soovituste  järgi. Biostimulantide mõju hindamiseks mõõdeti: poogendi kõrgus ja jämedus, lehtede SPAD-näit, substraadi temperatuur, mahuline niiskus ja elektrijuhtivus. Mõõtmisi teostati alates 2.maist kuni 14.septembrini 15-päevase intervalliga (kokku 11 korda). Kasvuperioodi lõpus määrati laboratoorselt taimede lehtede ja kasvusubstraadi toitainete sisaldused. Aiasõbras olid katses aed-päevaliilia sordid

`Lita` ja `Zelda` ning madala astri sordid `Jenny` ja `Kristina`. Aiandis 2017.a. valminud ja korjatud päevaliilia seemned külvati märtsi lõpus ja töödeldi enne külvi idanemist soodustava preparaadiga GlioMix. Kahjuks seemned ei idanenud kuna 2017.a. jahe ilm kasvuperioodil oli ebasoodne seemnete valmimiseks ja need ei olnud idanemisvõimelised. Madala astri juurikad potistati aprilli lõpus neutraliseeritud turbasubstraati, millele oli lisatud pikatoimelist väetist. Katsevariante oli 4: kontroll, Basfoliar Aktiv, Delfan Plus ja Allgrow. Igas variandis 25 taime. Kastmisväetamine erinevate biostimulantidega   viidi   läbi   vastavalt   tootjapoolsete   soovituste   järgi. Biostimulantide mõju hindamiseks mõõdeti astritel: puhma kõrgus, võrsete arv puhmas, harunenud võrsete arv, õite arv, lehe SPAD-näit,  substraadi  temperatuur,  mahuline  niiskus  ja  elektrijuhtivus.  Mõõtmisi  teostati  alates 26.aprill kuni 21.septembrini 15-päevase intervalliga (kokku 11 korda). Kasvuperioodi lõpus määrati laboratoorselt taimede lehtede ja kasvusubstraadi toitainete sisaldused.  

TULEMUSED

Kanepi Aiand: 2017.a. Allgrow suurendas pelargooni õisikute arvu ja puhmiku laiust ning taimede kaltsiumi ja magneesiumi sisaldust. Megafol suurendas taimelehtedes lämmastiku sisaldust.  Phosfik  suurendas  taimelehtedes  fosfori  ja  kaaliumi  ning  paljude  substraadis  määratud näitaja sisaldust. Nii Allgrow kui Megafol puhul toimus õisikuvarte arvu järsk suurenemine 2 nädalat varem võrreldes tavaväetamise ja Phosfikuga. Vaadeldud variantide vahelised erinevused olid üldjuhul väikesed ja visuaalsel hindamisel ei olnud erinevused märgatavad. 2018.a. pelargoon: Allgrow ja Megafol suurendasid taimedel harude arvu. Allgrow suurendas õisikute arvu ja taimede kasvu andes lopsakama ning kõrgema taimiku.  Megafoli mõju oli sarnane tavaäetamisega. Ülejäänud variantidel oli õitsemisele pigem negatiivne mõju st. vähendasid õisikute arvu. Samas kui Megafol, Fylloton ja Radifarm variantide taimed olid madalamad ja kompaktsemad. Lehtede arv taime kohta oli suurim Allgrow variandis. Järgnes tavaväetamine. Kõige väiksem lehtede arv oli Fylloton variandis. Megafol, Radifarm ja pool tavaväetamisest jäid võrdlemisi sarnasele tasemele.  Kasvuperioodi lõpus tehtud leheanalüüsid näitasid, et madalaima K, Ca ja Mg ning kõrgeima N sisaldusega olid tavaväetamise variandi taimede lehed. Ülejäänud variantide vahel olulisi erinevusi polnud. 2018.a. puispetuunia: kui juuni keskel oli õite arv erinevatel variantidel sarnane (va. Fylloton, millel oli vähem), siis edasi oli enim õisi Allgrowga kastetud taimedel. Kõige vähem õisi oli Fyllotoniga kastetud taimedel (võrreldes Allgrowga  kohati  lausa  poole  vähem  õisi).  Ülejäänud  katsevariandid  olid  sarnased.  Suurima läbimõõduga  taimik  oli  Allgrow  variandis.  Ülejäänud  variandid  olid  sarnased.  EC  oli  madalaim Allgrow variandis. Allgrow variandis oli lehtedes väikseim N, K, Ca ja Mg sisaldus. Aiasõber: astrite haiguskindlusele biostimulantidel mõju ei olnud küll aga oli mõlema sordi puhul mõju vegetatiivsele kasvule.  Sort  `Jenny`  oli  biostimulantidega  rohkem  mõjutatav  kui  `Kristina`.  `Jenny`  puhul suurendasid Allgrow ja Basfoliar Aktiv võrsete arvu ning soodustasid ka taimede kõrguskasvu ja harunemist.  Sordil  `Kristina`  ilmnes  positiivne  mõju  ainult  Basfoliar  Aktivi  puhul,  suurendades võrsete  arvu  puhmas.  Juhani  Puukool  2018.a.  viirpuu:  poogendi  kõrgusele  biostimulantidega kastmisel positiivset mõju ei olnud. Pigem oli mõju negatiivne kuna kõrgeima kasvuga poogendid olid kontroll  variandis  ja  väikseimad  Radifarm  ja  RuterAA  variantides.  Biostimulantide  kastmise positiivne mõju poogendi jämedusele ilmnes kasvuperioodi lõpus olles suurim TrianumP ja Humistar variantides. Kõige peenemad poogendid olid Radifarm ja RuterAA variantides.  Ploom: erinevalt viirpuust  mõjutas  ploomi  puhul  biostimulantidega  kastmine  positiivselt  nii  poogendi  kõrgust  kui jämedust. Kõrgeimad ja jämedamad poogendid olid TrianumP variandis ja peenemad ning madalamad kontroll ja Radifarm variantides.

TULEMUSTE LEVITAMINE

2017.a. ja 2018.a. Kanepi Aiandis toimunud katsest on lühikokkuvõte üleval nende koduleheküljel www.kanepiaiand.ee/katse-2016/vaetamine-2017. Samuti on Kanepi Aiandis  tähistatud  katse  nähtav  külastajatele  kogu  aiandi  lahtioleku  aja.

2017.a. kokkuvõte on üleval ka Eesti Maaülikooli aianduse õppetooli lehel pk.emu.ee/…/innovatsiooniklaster/ilutaimed.

2018.a. innovatsioonitegevuses läbi viidud katseid sai tutvustatud 13.08.2018 Kanepi Aiandis toimunud esitluspäeval www.pikk.ee/…/uute-perspektiivsete-haljastuse-konteinertaimede-esitluspaev.

ilutaimed

Joonis 2. Innovatsioonitegevuse tutvustus 13.08.2018.a. Kanepi Aiandis.

2019.a. kaitseb Ülle Välk Juhani Puukoolis läbi viidud katsete põhjal magistritöö “Biostimulantide kasutamine viirpuu istikute kasvatamisel” ja Ere Valgemäe Kanepi Aiandis läbi viidud katsete põhjal magistritöö “Biostimulantide mõju liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) kasvule ja dekoratiivsusele”. Mõlemad tööd saavad olema avalikkusele kättesaadavad. 2019.a. sügisel on planeeritud infopäev biostimulantide kasutamisest ilutaimedel.

  1. Hinnang innovatsioonitegevuse eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

 2017.a. oli ettevalmistav aasta. Eesmärk oli läbi viia katse Kanepi Aiandis, mille põhjal teha järeldusi, mis aitavad paremini planeerida järgnevaid katseid. Eelkõige olid 2017. a. tulemused olulised tulevaste katsete väetusvariantide planeerimise seisukohalt. Vastavalt tulemustele jäeti 2018.a. katsest välja Phosfik ja võeti juurde 2 biostimulanti ja uue liigina puispetuunia. Samuti sai muudetud väetamist st. biostimulantidega variandid said poole vähem väetist kui tavavariant. Seda selleks, et näha kas biostimulandiga kastmise arvelt oleks võimalik suvelillede tootmises vähendada väetiste kasutamist. 2018.a. tulemused näitasid, et on. Juhani Puukoolis läksid katsed planeeritult ja kõrvalekaldeid ei esinenud. Seega 2017.a. ja 2018.a. eesmärgid said minu hinnangul edukalt täidetud. Kõik planeeritud tegevused on ellu viidud ja katsed tehtud. Ületamatuid probleeme innovatsioonitegevuse läbiviimisel ei tekkinud. Ainsaks murekohaks oli ilmastikust ja liigilisest eripärast (hiline õitsemisaeg ja vastuvõtlikkus jahukastele) tekkinud olukord, kus astri taimed nakatusid tugevalt jahukastesse ja taimed surid enne õitsemist. Selle vältimiseks on 2019.a. katsesse planeeritud varasema (kesksuvise) õitsemisajaga liik. Samuti ei idanenud päevaliiliate seemned, mis ei olnud korralikult küpsenud. Sellega, et seemned ei pruugi idaneda, olime arvestanud ja seetõttu oligi katses lisaks päevaliiliale ka aster.

  1. Innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamise perspektiiv

 Innovatsioonitegevus jätkub veel 2019. ja 2020.a., olles seega jõudnud poole peale. Jätkuvad katsed 2018.a. metoodika järgi Kanepi Aiandis, Aiasõbras ja Juhani Puukoolis. Võimalikud riskid on alati ilmastik, taimede tarneprobleemid või suremine. Esimese vastu pole suurt midagi teha. Kahe viimase riski maandamiseks on taimi katsesse planeeritud erinevad liigid ja varuga.