aiandusklaster

Mustikas

Innovatsioonitegevuse vahearuanne

Aruande koostas Leila Mainla

15.02.2021

  1. Elluviidud innovatsioonitegevuse kirjeldus

2019.a. aprillis rajati kütteta tunnelkasvuhoonesse katse 2 mustikasordiga: poolkõrge mustikas (Vaccinium × atlanticum) ‘Northblue’ ja kännasmustikas (Vaccinium corymbosum) ‘Duke’. Istikud olid 3aastased.

Katse rajati mineraalmullale ja orgaanilistest mullaparandusainetest kasutati istutuseelselt turvast (mustikale sobiv madal pH, kõrge orgaanilise aine sisaldus) ja sõnnikut (kõrge taimele vajalike toiteinete potentsiaaliga).

Taimi istutati 2 rida: rea pikkus 60m, taimede vahe reas 1,5m ja ridade vahe 3,5m. Taimeread multšiti koorepuruga ja paigaldati automaatne kastmissüsteem. Reavahedesse paigaldatud geotekstiil. Mükoriisaga katsevariantidele lisatud mükoriisaseene puhaskultuuri. Seenpreparaati lisatud ka järgnevatel aastatel üks kord kasvuperioodi algul. Paigaldatud temperatuuri- ja niiskusmõõturid. Temperatuuri mõõdetakse nii õhus (tunnelis sees ja selle lähiümbruses) kui mullas. 2019. ja 20202.a. mõõdetud taimede parameetrid ja tehtud vaatlused: kevadel õitsemise algus, talvekahjustused; sügisel hiliskasv, pungade puhkemine ja vegetatiivsed parameetrid (taimede kõrgus, laius ja võrsete arv); vegetatsiooniperioodil kasvu jälgimine (elektrijuhtivus mullas, lehtede SPAD); saagiaastatel saagiarvestus ja biokeemilised analüüsid (Brix, antotsüaanid, orgaanilised happed, fenoolid, antioksüdatiivne aktiivsus).

Teostatud mulla- ja leheanalüüsid sügiseti. Samuti võetud 2020.a. juurte mükoriisa proovid, mis on laboris analüüsimisel.

  1. Hinnang innovatsioonitegevuse eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

Seni on kõik planeeritud tegevused ellu viidud ja katse kulgenud suuremate probleemideta.

Sai rajatud katse ja taimed hakkavad uue kohaga harjuma ning 2020.a. oli ka juba esimene saagiaasta. Samuti on teaostatud kõik mõõtmised nagu planeeritud. Peamiselt esineb taimedel uue kasvukohaga kohanemisel istutusjärgset stressi, mis tegelikult on normaalne ja võib ette tulla. Eriti mustikal, mis ei ole kiire kasvuga taim ja seega võtab kohanemine rohkem aega. 2019.a. täheldati taimedel istutusjärgset stressi (punakad ja kollakad lehed) peamiselt sordil ´Duke`. Taimede paremaks kohanemiseks ongi mõeldud seenpreparaat, mida igal kevadel lisatakse. 2020.a. olid taimed kasvukohaga juba paremini kohanenud. 2019.a. esines `Northbluel` vähest hilisõitsemist oktoobris ja novembris, aga seda oli ka avamaal kasvavatel taimedel ja polnud seega põhjustatud tunnelist. 2020.a. täheldati tunneli positiivset mõju kevadisele külmakahjustusele. Kuna märtsis sai tunnelile uuesti kile peale (kile võetakse talveks ära tunnelilt), siis hoidis see ära taimedel suurema kevadise külmakahjustuse võrreldes avamaal kasvanud taimedega. 2020.a. oli taimedel esimene saagiaasta ja ilmnes ka tunneli mõju saagi algusele.

Võrreldes avamaal kasvanud taimedega, oli tunnelis õitsemine ja viljade moodustumine varasem. Kännasmustikas `Duke` andis tunnelis saaki paar nädalat varem (juulis) kui sama sort avamaal. Millega võib-olla ei osanud arvestada oli rohke umbrohu vohamine esimesel aastal, mis tingitud sõnniku lisamisest. See sai lahendatud lihtsalt sagedasema rohimisega. 2020.a. oli olukord juba parem ja rohimist vähem. Üheks variandiks umbrohu taltsutamiseks on ka täiendava koorepuru multšikihi lisamine ridadele.

  1. Hinnang innovatsioonitegevuse eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

Seniste tegevustega on jõutud poole peale ja innovatsioonitegevused jätkuvad veel 2021. ja 2022.a, mis peaksid andma vastuse püstitatud eesmärkidele:

3.1 tunnelkasvuhoone kasutamise efektiivsus, soodustamaks mustikataimede arengut ning suuremat talvekindlust;

3.2 sümbiontsete mikroseente aktiveerimise tõhusus mustikataime toitumise parandamiseks tunnelkasvuhoones maheviljeluse tingimustes.

Mükoriisapreparaati on lisatud juba kahel aastal ja selle peamist mõju on oodata just kahel järgneval aastal kuna taimedel võtab aega uues kasvukohas lisatud preparaadiga mükoriisa moodustamine. Samuti on 2 järgnevat aastat saagiaastad ja saab näha kas preparaadi lisamisel ilmneb mõju ka saagile ja selle biokeemilisele koostisele. Planeeritud on jätkata seniste mõõtmistegevustega (taimede kasvuparameetrid, saagiarvestus, saagi biokeemia, lehe- ja mullaanalüüsid, mükoriisa levik juurtel) ja lisada ka kahel järgneval aastal kasvuperioodi algul seenpreparaati.