Aedniku Kutseeksam Luua Metsanduskoolis 09.02.2021

Eesti Aiandusliit kuulutab välja kutse andmise Aednik, tase 4 Puukooliaednik kutse taotlemiseks kooli lõpetajatele ning  Aednik, tase 4 ja Meisteraednik, tase 5 kutse taotlemiseks töömaailma esindajatele.

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 01.02.2021

Kompetentside hindamine toimub 09.02. 2021 Luua Metsanduskoolis, hindajateks koolis toimuva kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed.

Dokumentide vormid ja juhised täitmiseks leiate Eesti Aiandusliidu kodulehel rubriigist Tegevusvaldkonnad – Kutse Andmine

Avaldused ja muud lisadokumendid väljastpoolt kooli kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil [email protected].

Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil [email protected] või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees. Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid töömaailma taotlejale on:

  • avaldus vastavalt Kutse Andmise korra lisale 1,
  • isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,
  • haridust tõendava dokumendi koopia,
  • maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
  • kutsestandardipõhine portfoolio
  • CV
  • kutsealase tegevuse kirjeldus (töökogemus)
  • kompetentsipõhine eneseanalüüs
  • Kutseeksami tasu on 135 eurot, mis tuleb enne eksamit kanda Eesti Aiandusliidu arveldusarvele

SEB EE57 1010 0020 1893 8000

Vajadusel väljastab Eesti Aiandusliit arve ettevõttele, kes eksami sooritamise eest tasub.

Palun arve väljastamiseks pöörduda e-kirja teel aadressil [email protected] või telefonil 5259744, Raimond Strastin.

Eksami tasu eksami negatiivse tulemuse korral tagastamisele ei kuulu.