Aiandusliidu põhikiri

Põhikiri on kinnitatud 27. jaanuaril 2012

I Üldsätted

 1. Eesti Aiandusliit (edaspidi liit) on Eestis tegutsev aiandusliku tootmise ja tegevusega seotud vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis on asutatud aianduse koordineeritud arendamiseks, aiandusega tegelevate isikute õiguste kaitseks ning aiandusalaste eesmärkide saavutamiseks.
 2. Liitu kuulumine ei kitsenda ühegi liikme iseseisvust.
 3. Liidu ametlik nimetus on eesti keeles: Eesti Aiandusliit
  inglise keeles: Estonian Horticultural Association
 4. Liidu aadress on:Vae 2, 76401 Laagri Harjumaa, Eesti Vabariik
 5. Liit on asutatud 09. veebruaril 1989. aastal ning on Eesti Aiandusühistu tegevuse jätkaja ja õigusjärglane.
 6. Liit on juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
 7. Liit juhindub oma tegevuses vabariigi põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

II Liidu eesmärgid ja nende saavutamise vahendid:

 1. Liidu tegevuse eesmärgiks on:
  1. aiandusliku tootmise, esmase töötlemise ja aiasaaduste kaubandusliku ettevalmistamise arendamine.
  2. võimalikult soodsate aiandusalaste tingimuste loomine oma liikmetele.
  3. aiandusalase tegevuse koordineerimine liikmete vahel.
  4. aianduse eriala või harrastuse tutvustamine ja populariseerimine elanikkonna hulgas.
  5. liikmete esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine.
 2. Liidu põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmete ainelise tulu saamine ja jaotamine. Liit kasutab oma tulusid üksnes liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
 3. Oma eesmärkide saavutamiseks liit:
  1. osaleb aianduse alal kesksete arendusküsimuste arutamises ja lahendamises, tõstatab ja avalikustab aiandusalaseid probleeme vabariigi tasemel.
  2. esitab asjaomastele ametkondadele arvamusi ja ettepanekuid aiandusalaste seaduste, määruste, juhendite ja muude õigusaktide eelnõude kohta.
  3. koordineerib teiste majandusharudega aiandusliku tootmisega seotud küsimusi
  4. uurib turukonjunktuuri, kogub ja väljastab pakkumise ja nõudluse kohta infot.
  5. arendab turustus- ja varustusalast koostööd.
  6. annab aiandusalast konsultatsiooni ja infot.
  7. korraldab loenguid, õppusi, konverentse, ekskursioone, näitusi, erialapäevi ja muid üritusi.
  8. osaleb aiandusalase väljaõppe ja täienduskoolituse korraldamisel.
  9. organiseerib aiasaaduste tootjate ja turu kaitset.
  10. annab välja aiandusalaseid trükiseid
  11. loob ja arendab sidemeid ning teeb koostööd välisriikide aiandusalaste organisatsioonidega
  12. korraldab rahvusvahelistest aiandusnäitustest ja messidest osavõttu
  13. loob fonde ja sihtkapitale
  14. sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid oma põhikirjalise tegevuse tagamiseks ning arendamiseks.
 4. Oma eesmärkide saavutamiseks võib liit:
  1. tegelda aiandustarvete ja -saaduste tootmise ja hankimisega.
  2. astuda erialaste organisatsioonide liikmeks.
  3. omada liidu tegevuse arendamiseks kinnisvara ja maad, üürida ja rentida neid teistele organisatsioonidele.
  4. võtta vastu annetusi ja pärandusi.

III Liitu astumise, liidust lahkumise või väljaarvamise tingimused ja kord.

 1. Liidu liikmeks on aiandusliku tegevusega seotud füüsiline või juriidiline isik, kes on huvitatud koostööst liiduga, tunnistavad liidu põhikirja ja on esitanud kirjaliku avalduse.
 2. Liidust lahkumise otsustab juhatus liikme kirjaliku avalduse alusel.
 3. Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta
  1. on rikkunud põhikirja sätteid;
  2. on tekitanud kahju liidu mainele;
  3. ei ole tasunud tähtajaks liikmemaksu
 4. Liiikmel on õigus 30 päeva jooksul väljaarvamise otsuse tegemise päevast esitada kirjalik avaldus otsuse muutmiseks.
 5. Liidu juhatus võib liikme ennistada, kui selguvad täiendavad asjaolud, mis otsuse tegemise hetkel polnud juhatusele teada.

IV Liidu liikme õigused ja kohustused

 1. Liidu liikmetele kehtestatakse kohustusi üldkoosoleku otsusega.
 2. Liidu liikmel on õigus:
  1. osa võtta liidu tegevusest vastavalt põhikirjas toodud eesmärkidele;
  2. valida ja olla valitud liidu juhtivorganitesse;
  3. esitada arupärimisi liidu juhatusele;
  4. esitada ettepanekuid liidu tegevuse ning aianduse arendamiseks;
  5. kasutada liidu teenuseid ja materiaalset baasi, liidu poolt antavat kutsealast ja majanduslikku abi, soodustusi ja teavet;
  6. astuda vabatahtlikult liidust välja, esitades sellekohase kirjaliku avalduse.
 3. Liidu liige on kohustatud:
  1. täitma põhikirja nõudeid, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
  2. võtma aktiivselt osa liidu ühistegevusest ja aitama kaasa liidu ülesannete lahendamisele;
  3. tasuma liikmemaksu;
  4. hoolikalt ja heaperemehelikult suhtuma liidult kasutamiseks saadud varasse, selle kaotsiminekul või riknemisel hüvitama tekitatud kahju.

V Liidu struktuur ja juhtimine

 1. Liidu juhtimis- ja kontrollorganid
  1. üldkoosolek
  2. juhatus
  3. erialasektsioon (osakond)
  4. revisjonikomisjon
 2. Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on ÜLDKOOSOLEK, mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine mittetulundusühingu liige.
 3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest, koos päevakorra äranäitamisega, teatab juhatus liikmetele vähemalt kaks nädalat ette kirjalikult.
 4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli
 5. Põhikirja muutmise, liidu reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise kohta otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
 6. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kahe nädala pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt kolm liiget.
 7. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku liidu juhatus revisjonikomisjoni algatusel või kui seda nõuab vähemalt 1/10 liidu liikmetest, teatades kirjalikult juhatusele kuu aega ette.
 8. Üldkoosoleku pädevus
  1. kinnitab põhikirja ja teeb selles muudatused vastavalt juhatuse poolt tehtud ettepanekutele;
  2. määrab kindlaks liidu perspektiivsed tegevussuunad;
  3. kinnitab juhatuse poolt esitatud tegevusplaanid ja eelneva perioodi aruanded;
  4. otsustab juhatuse poolt esitatud liikmemaksude suurused;
  5. määrabkolmeks (3)aastaks kolme (3) kuni viieliikmelise (5) juhatuse;
  6. otsustab liidu reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise;
  7. arutab liidu muid põhiküsimusi ja võtab nende kohta vastu otsuseid;
  8. valib ühe (1) kuni kolmeliikmelise (3)revisjonikomisjoni;
  9. nimetab valdkonniti vajalikud erialasektsioonid (osakonnad).
 9. JUHATUS:
  1. juhib liidu tegevust, jälgib põhikirja ja üldkoosoleku otsuste täitmist;
  2. koostab eelarve , esitab üldkoosolekule kinnitamiseks liidu tegevusplaanid , eelneva perioodi aruanded ja liikmemaksude suurused;
  3. esitab üldkoosolekule hääletamiseks liikmete poolt kirjalikult kolm päeva enne üldkoosolekut esitatud juhatuse liikmekandidaadid;
  4. esitab üldkoosolekule ettepanekuid põhikirja muutmiseks, liidu tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks;
  5. otsustab liidu liikmete vastuvõtu, omal soovil lahkumise, samuti liikmest väljaarvamise;
  6. määrab liidu palgaliste töötajate koosseisu;
  7. kavandab liidu üritusi;
  8. moodustab komisjone liidu töö korraldamiseks ning liidu ürituste ettevalmistamiseks;
  9. esindab liitu vabariigi ametkondades ja organisatsioonides, rahvusvahelistes aiandusalastes organisatsioonides;
  10. valib oma koosseisust esimehe, aseesimehe ja jaotab kohustused juhatuse liikmete vahel.
  11. juhatuse aseesimees lahendab lisaks juhatuse liikme kohustustele ka igapäevaseid liidu muid jooksvaid küsimusi;
  12. juhatuse kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees, juhatuse koosolekuid peetakse vajaduse korral, reeglina üks kord kahe kuu jooksul;
  13. juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kusjuures häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl;
  14. juhatuse esimees on kohustatud kokku kutsuma juhatuse erakorralise koosoleku, kui seda nõuab vähemalt kolmandik juhatuse liikmetest või revisjonikomisjon;
  15. liidu juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
 10. REVISJONIKOMISJON:
  1. valib enda hulgast esimehe;
  2. revideerib vähemalt kord aastas liidu finants-ja majandustegevust, jälgib põhikirja, üldkoosoleku ning juhatuse otsuste täitmist;
  3. annab revideerimise tulemustest aru üldkoosolekule, olles sellega aruandekohustuslik üldkoosoleku ees;
  4. revideerimise tulemuste alusel teeb üldkoosolekule ja juhatusele ettepanekuid liidu tegevuse tõhustamiseks;
  5. võib osaleda nõuandva hääleõigusega juhatuse koosolekutel.
 11. ERIALASEKTSIOONID (osakonnad)
  1. Liikmete initsiatiivil võib moodustada teatud valdkonna edendamiseks erialasektsioone;
  2. Erialasektsioonid moodustatakse üldkoosoleku poolt, sektsioonis osalevad liikmed valivad enda hulgast sektsiooni esimehe;
  3. Erialasektsiooni esimees osaleb nõuandva hääleõigusega juhatuse koosolekul;

VI Liidu varad ja vahendid

 1. Liidu varad ja vahendid moodustuvad :
  1. liikmemaksudest;
  2. varalistest annetustest ja eraldistest;
  3. tulust, mida võidakse saada liidu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muude põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste korraldamisest;
  4. muust tehtust, mis on vajalik ja mida kasutatakse liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
 2. Liidu liikmed ei kanna isiklikku vastutust liidu varaliste kohustuste eest.
 3. Riik ei kanna vastutust liidu varaliste kohustuste eest, liit ei kanna vastutust riigi varaliste kohustuste eest.
 4. Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
 5. Liidu eelarveaasta on kalendriaasta.

VII Liidu reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

 1. Liidu reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku või selleks volitusi omava juhatuse otsuse alusel, kui selle poolt on vähemalt 2/3 kohalolevatest liidu liikmetest või volitatud esindajatest.
 2. Liidu reorganiseerimise otsuses nimetatakse liidu õigusjärglane, kellele lähevad üle liidu õigused, kohustused ja varalised vahendid ning tehakse vastavad muudatused liidu põhikirja.
 3. Liidu tegevuse lõpetamiseks valib üldkoosolek või selleks volitusi omav juhatus likvideerimiskomisjoni, kelle ülesanded on määratud mittetulundusühingute ja nende liitude seadusega.
 4. Liidu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku või selleks volitusi omava juhatuse viimase koosoleku otsusega, millega ühtlasi kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni tegevuse lõppakt.
 5. Liidu üldkoosolek või selleks volitusi omav juhatus saadab liidu tegevuse lõpetamise kohta teate kolme tööpäeva jooksul lõppakti kinnitamisest põhikirja registreerinud asutusele ja riiklikule registripidajale liidu kustutamiseks registrist.
 6. Liidu likvideerimisel nõuete rahuldamisel järelejäänud vara ja rahalised vahendid jagatakse liidu liikmetele ja/või põhikirjas ettenähtud otstarbel vastavalt likvideerimiskomisjoni otsusele.
 7. Liidu tegevuse lõpetamisel kohtuotsusega määrab liidu likvideerimiskomisjoni halduskohus.