Aedniku kutseeksam toimub 5.12.2018 Pärnus

Eesti Aiandusliit kuulutab välja kutse andmise Nooremaednik, tase 3 kutse taotlemiseks kooli lõpetajatele ja töömaailma esindajatele.

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 03.12.2018

Kompetentside hindamine toimub 05.12. 2018 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, hindajateks koolis toimuva kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed.

Dokumentide vormid ja juhised täitmiseks leiate Eesti Aiandusliidu kodulehel rubriigist Tegevusvaldkonnad – Kutse Andmine

Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee.

Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees. Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid töömaailma taotlejale on:

  • avaldus vastavalt Kutse Andmise korra lisale 1,
  • isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,
  • haridust tõendava dokumendi koopia,
  • maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
  • kutsestandardipõhine portfoolio
  • CV
  • kutsealase tegevuse kirjeldus (töökogemus)
  • kompetentsipõhine eneseanalüüs
  • Kutseeksami tasu on 135 eurot, mis tuleb enne eksamit kanda Eesti Aiandusliidu arveldusarvele

SEB EE57 1010 0020 1893 8000

Vajadusel väljastab Eesti Aiandusliit arve ettevõttele, kes eksami sooritamise eest tasub.

Palun arve väljastamiseks pöörduda e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin.

Eksami tasu eksami negatiivse tulemuse korral tagastamisele ei kuulu.