Meisteraedniku ja Meisterfloristi kutseeksam toimub 15.09.2021 Tallinnas

Meisteraednik, tase 5 ja Meisterflorist, tase 5 kutse taastõendamiseks töömaailma esindajatele

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg  kuni 10.09.2021

Kompetentside hindamine toimub 15. 09. 2021 Tallinnas.

Dokumentide vormid ja juhised täitmiseks leiate Eesti Aiandusliidu kodulehel rubriigist Tegevusvaldkonnad – Kutse Andmine

Avaldused ja muud lisadokumendid  palun saata ainult elektrooniliselt aadressil [email protected].

Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil [email protected] või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees. Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

Taastõendatava kutse taotlemise eeltingimused on:

a) taastõendatava kutse eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas
rohkem kui 12 kuud,
b) vähemalt kaheaastane töökogemus spetsialiseerumise valdkonnas viimase 5 aasta
jooksul.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) vormikohane avaldus,
b) isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,
c) haridust tõendava dokumendi koopia,
d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
e) kutsestandardipõhine e-portfoolio.

Kutseeksami tasu on 135 eurot, mis tuleb enne eksamit kanda Eesti Aiandusliidu arveldusarvele SEB EE57 1010 0020 1893 8000

Vajadusel väljastab Eesti Aiandusliit arve ettevõttele, kes eksami sooritamise eest tasub.

Palun arve väljastamiseks pöörduda e-kirja teel aadressil [email protected] või telefonil 5259744, Raimond Strastin.

Eksami tasu eksami negatiivse tulemuse korral tagastamisele ei kuulu.