aiandusklaster

Leheanalüüs

Leheanalüüside ekspressmeetodi väljatöötamine aianduskultuuridele

Innovatsioonitegevus viidi läbi 01.05.2017 – 30.11.2020

Aruande koostajad ja fotode autorid: Priit Põldma ja Ulvi Moor

Eesmärk

Üldiseks eesmärgiks oli tagada aiandustootjatele võimalus teostada kiiresti leheanalüüse. Projekti konkreetsemaks eesmärgiks oli välja töötada kiire ja lihtne ning samas usaldusväärne leheanalüüside teostamise meetod erineva lehe ehitusega aianduslikele kultuuridele  (aedmaasika paksud lehed, kurgi ja aedsalati õrna tekstuuriga lehed, küüslaugu vahakorraga lehed).

Tegevused

Kolme aasta jooksul koguti 307 aedmaasika-, 165 kurgi-, 105 küüslaugu- ja 135 salatite leheproovi. Nn traditsioonilisel meetodil makroelementide määramine teostati EMÜ Taimebiokeemia laboris. P ja Mg määrati spektromeetriliselt ning K ja Ca leekfotomeetriliselt. Zn, Fe ja Mn üldsisaldused lehtedes määrati aatomemissioonspektromeetriga.  Paralleelselt määrati samadest jahvatatud leheproovidest samad elemendid ekspressmeetoditel. Lämmastikusisaldus määrati lähi-infrapuna (inglise k. near-infrared, edaspidi NIR) seadmega ja P,K, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn ja Cu määrati EDXRF röntgenspektromeetriga NEXQC+ (Rigaku). Traditsioonilisel meetodil määratud ja NIR- ning EDXRF röntgenspektromeetriga mõõdetud tulemuste vaheliste seoste tugevust hinnati lineaarse korrelatsioonanalüüsi abil ning arvutati regressioonivõrrandi kaudu prognoositav mineraalelementide sisaldus.

Tulemused

NIR-spektromeeter osutus lämmastikusisalduse määramiseks väga usaldusväärseks maasika-, kurgi- ja küüslaugulehtede puhul.

EDXRF spektromeetriga tehtud ekspressanalüüs sobis kõige enam kurgilehtede analüüsimiseks. Kurgi puhul saab ekspressmeetodit piisava usaldusväärsusega kasutada kõikide määratud elementide puhul. Fosfori-, kaaliumi-, kaltsiumi-, vase- ja mangaanisisalduse puhul olid seosed traditsioonilisel ja ekspressmeetodil määratud sisalduste vahel väga tugevad (r>0,9) ja magneesiumi-, tsingi- ja rauasisalduste puhul tugevad (0,9<r>0,8).

Maasikalehtede puhul saab ekspressmeetodit piisava usaldusväärsusega kasutada fosfori, kaaliumi, kaltsiumi ja mangaani määramiseks. Kuigi magneesiumi-, tsingi-, raua- ja vasesisalduse puhul olid seosed ekspressmeetodil ja traditsioonilisel meetodil määratud leheanalüüside tulemuste vahel keskmise tugevusega, oleks ekspressmeetodi usaldusväärsuse suurendamiseks oluline edaspidine referentsandmebaasi suurendamine.

Küüslaugulehtede makroelementidest saadi ekspressmeetodiga kõige usaldusväärsemad tulemused P-, Ca- ja Zn- sisalduse puhul (väga tugevad seosed) ja tugevad seosed olid erinevatel meetoditel määratud Fe-, K- ja Mg- sisalduste vahel. Mn- ja Cu- sisalduse puhul oli ekspressmeetodil ja traditsioonilisel meetodil mõõdetud sisalduste vahel keskmine seos.

Salatilehtede makro- ja mikroelementide sisaldused varieerusid võrreldes teiste analüüsitud kultuuridega rohkem. Ekspressmeetodil ja traditsioonilisel meetodil mõõdetud makroelementide sisalduste vahel esines väga tugev seos vaid kaltsiumi puhul (r= 0,975), fosfori ja kaaliumisisalduse puhul oli seos tugev ning magneesiumi puhul keskmine. Mikroelementidest oli ekspressmeetodil võimalik määrata mangaani sisaldust. Teiste mikroelementide sisalduse täpsema analüüsitulemuse saavutamiseks on plaanis salatikultuuride leheproove kogudes ja analüüsides täiendada andmebaasi.