Põhikiri

Kaubamärgi „Eestis Kasvatatud” põhikiri

I Eesmärk ja ülesanded

Kodumaiste taimesaaduste registreeritud kaubamärk „Eestis Kasvatatud” aitab tarbijal eristada kodumaiseid aiasaadusi välismaistest. Tagab tarbijate varustamise kvaliteetsema kaubaga. Kohustab tootjaid/pakkijaid pidevalt jälgima müügile saadetava kauba kvaliteeti. Ekspordi korral reklaamib Eestit kui kauba päritolumaad.

II Omistamistingimused

Kaubamärk „Eestis Kasvatatud” ( edaspidi: märk ) on tasuline. Märgi kasutamise õiguse annab Eesti Aiandusliit Eestis kasvatatud aiasaaduste tootjale ühe aasta kaupa järgmistel tingimustel:

 1. Tootja kasutab märki järgmistel tooterühmadel: köögiviljad, puuviljad, marjad, lilled, istikud, seemned, söögikartul ja muud aiandussaadused.Muude aiandussaaduste all mõeldakse muuhulgas ka märki taotleva ettevõtte toodangule lisaväärtuse andmist erinevate tehnoloogiate abil. Näiteks: külmkuivatatud maasikas, soolakurk, kuivatatud mari ja puuvili jne. Märgi kasutamise eeltingimuseks on jälgitavuse tagamine ettevõtte siseselt toorainest kuni tooteni. Teise ettevõtte toodangu kasutamine Märgiga toodete valmistamiseks on keelatud.
 2. Märk täidab kodumaisus –ja kvaliteedimärgi funktsiooni.
 3. Märgi kasutamise aluseks on käesolev põhikiri ja rakendusotsus. Muudatuste ja paranduste tegemine käesolevasse põhikirja kuulub Eesti Aiandusliidu üldkoosoleku pädevusse.
 4. Tootja kohustub taimekaitsevahendite kasutamisel järgima Eestis kehtivaid norme ja määrusi.
 5. Tootja võimaldab volitatud ametiisikutel võtta näidiseid märgiga varustatud saadustest.
 6. Tootja pakib ja märgistab kaubapartii vastava saaduse standardinõuete ja kehtivate seaduste järgi.
 7. Kui märgi kasutaja:
  1. Eksib taimekaitsevahendite kasutamisel,
  2. Märgistab korduvalt mittekvaliteetseid saadusi
  3. Müüb kodumaisusmärgi all importsaadusi, võetakse temalt Eesti Aiandusliidu juhatuse otsusega märgi kasutamise õigus ja määratakse rakendusotsuse põhjal karistus. Märgi kasutamisõiguse eest makstud raha ei kuulu tagastamisele.
 1. Märgi kasutamise õigsust kontrollib Eesti Aiandusliit.
 2. Ettepanekud märgi kasutusõiguse äravõtmiseks tehakse Eesti Aiandusliidule.
 3. Muudele kodumaistele saadustele võib märgi kasutusõigus laieneda Eesti Aiandusliiduga sõlmitud lepingu ja juhatuse otsuse alusel.
 4. Väljaspool aiandustootmist märgi kasutamise( sportlase riietus ja transpordivahend, märgi eksponeerimine meedias ilma tooteta, koolide õppematerjalid jne. ) otsustab Eesti Aiandusliidu juhatus ühekordse otsuse alusel. Märgi kasutajaga sõlmitakse leping.
 5. Märgi kasutamine ilma Eesti Aiandusliiduga sõlmitud lepinguta on keelatud. Kaubamärgiseaduse või käesoleva põhikirja rikkumine toob kaasa karistuse.

II Märgi taotlemise kord

 1. Märki võivad taotleda Eestis aiasaadusi kasvatavad seaduslikult registreeritud juriidilised ja füüsilised isikud.
 2. Taotlus esitatakse kirjalikult Eesti Aiandusliidule ja selles peavad kajastuma taotleja rekvisiidid, tegevusvaldkond, tooted ja tootmismaht.
 3. Märgi taotlused ja pretensioonid vaatab läbi Liidu juhatus vähemalt üks kord kuus. Otsusest teatatakse asjaosalisele kirjalikult 10 päeva jooksul peale juhatuse koosolekut. Äraütlemise puhul näidatakse selle põhjus.

Muudetud põhikiri on vastu võetud Eesti Aiandusliidu üldkoosolekul 20.03.2019 aastal.